Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την σύσταση της επιχείρησής σας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξήχθη το 2019 με τίτλο “Doing Business 2020”, η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 11η στον κόσμο σχετικά με την ευκολία ίδρυσης μιας νεοφυούς επιχείρησης.

Ο χρόνος δημιουργίας μιας εταιρείας έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της δημιουργίας του συστήματος One Stop Shop – Υπηρεσία Μιας Στάσης (YMΣ).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η δημιουργία μιας επιχείρησης στην Ελλάδα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης διαρκεί μόνο δύο ημέρες, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να διαρκέσει δύο επιπλέον ημέρες που απαιτούνται για ορισμένες περαιτέρω διατυπώσεις και εγγραφή στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι είναι η Υπηρεσίας Μιας Στάσης (YMΣ);

Το σύστημα περιλαμβάνει (α) το Γενικό Μητρώο Εμπορίου (ΓΕΜΗ) των Εμπορικών Επιμελητηρίων (β) τους συμβολαιογράφους και (γ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-YMΣ).

Η επιλογή ενός από τα παραπάνω (α), (β) ή (γ) εξαρτάται από:

· Τη νομική μορφή της εταιρείας που θα συσταθεί: υπάρχουν τύποι εταιρειών των οποίων η σύσταση είναι υποχρεωτική από τους συμβολαιογράφους YMΣ (όπως για παράδειγμα οι ανώνυμες εταιρείες) ·

· Το είδος του καταστατικού που θα χρησιμοποιηθεί: εάν επιλεγεί το πρότυπο (υπόδειγμα) Καταστατικό, εταιρεία οποιουδήποτε τύπου/νομικής μορφής μπορεί να δημιουργηθεί μέσω οποιασδήποτε από τις παραπάνω επιλογές. Εάν τα μέρη επιθυμούν να μην χρησιμοποιήσουν το πρότυπο Καταστατικό, η εταιρεία θα συσταθεί είτε μέσω του ΓΕΜΗ είτε μέσω των συμβολαιογράφων YMΣ.

Διαδικασία:

  • Όποιος ενδιαφέρεται να συστήσει μια εταιρεία στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην YMΣ, συνοδευόμενη από το Καταστατικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η YMΣ πρέπει θα εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα και, αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο.
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ο αιτών  καλείται να προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή προσθήκες εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Εάν δεν γίνει καμία διόρθωση μέσα στην προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται.
  • Οι προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω δεν ισχύουν για την υποβολή e-YMΣ. Με τη χρήση πρότυπου Καταστατικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η ενσωμάτωση πραγματοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μόνο μία ώρα! Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν χρειάζεται να επισκεφθεί την Εφορία ή τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αυτοί ενημερώνονται αυτομάτως.
  • Το κόστος είναι χαμηλό και μειώνεται περαιτέρω κατά 30% σε περίπτωση υποβολής e-YMΣ!

Από την Κλαίρη Κοκότη